04:03 | 16/11/2018

Ban Tổ chức Lễ tang cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp

Ban Tổ chức Lễ tang cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------
 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP
 
 
Chứng minh:                                     Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
                                                            Hòa thượng Thích Trí Quảng
                                                            Hòa thượng Thích Giác Nhường
                                                            Hòa thượng Dương Nhơn
                                                            Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
                                                            Hòa thượng Thích Thiện Duyên
                                                            Hòa thượng Thích Trí Tịnh
                                                            Hòa thượng Thích Hiển Tu
                                                            Hòa thượng Thích Viên Giác
                                                            Hòa thượng Thích Như Niệm
                                                            Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh
                                                            Hòa thượng Viên Minh
                                                            Hòa thượng Thích Như Tín
                                                            Hòa thượng Thích Minh Chơn
                                                            Hòa thượng Thích Giác Hà
     
Trưởng ban:                                      Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phó Trưởng ban:                              Hòa thượng Thích Thiện Pháp
                                                            Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
                                                            Hòa thượng Thích Giác Toàn
                                                            Hòa thượng Thích Thiện Tánh
                                                            Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                                            Thượng tọa Thích Đức Thiện
                                                            Thượng tọa Thích Thiện Thống  
                                                            Hòa thượng Thích Huệ Thông                 
                                                            Hòa thượng Thích Huệ Minh       
                                                            Hòa thượng Thích Huệ Trí
                                                            Hòa thượng Thích Thanh Hùng
                                                            Hòa thượng Thích Thiện Đức
                                                            Hòa thượng Thích Minh Thông
                                                            Hòa thượng Thích Nhựt Tấn
                                                            Hòa thượng Thích Lệ Linh
                                                            Hòa thượng Thích Minh Hiền
                                                            Ông Nguyễn Văn Thanh
                                                            Ông Bùi Hữu Dược             
                                                            Bà Tô Thị Bích Châu
                                                            Ông Nguyễn Duy Tân
                                                            Ông Dương Phú Hưng
                                                            Bà Trần Thị Hường
Ủy viên:
                        HT. Thích Tấn Đạt                           HT. Danh Lung
                        HT. Thích Giác Liêm                        HT. Thích Huệ Văn
                        HT. Thích Nhật Ấn                           HT. Thích Giác Pháp                      
                        HT. Minh Giác                                  HT. Thích Hiển Đức           
                        TT. Thích Thanh Phong                   TT. Thích Quang Thạnh
                        TT. Thích Lệ Trang                          TT. Thích Phước Nguyên  
                        TT. Thích Phước Nghiêm                TT. Thích Minh Nhẫn        
                        TT. Thích Thiện Quý                        TT. Thích Giác Trí
                        TT. Thích Nhựt Hỷ                           TT. Thích Trí Chơn
                        TT. Thích Đạo Phước                      TT. Thích Truyền Cường
                        TT. Thích Huệ Công                         TT. Thích Nhật Từ
                        TT. Thích Huệ Khai                           ĐĐ. Thích Trí Thọ  
                        ĐĐ. Thích Tâm Hải                           ĐĐ. Thích Trung Nguyện
                        ĐĐ. Thích Minh Nghĩa                      ĐĐ. Thích Thiện Châu
                        ĐĐ. Thích Trí Định
                        NT. Thích nữ Tịnh Nguyện                NT. Thích nữ Huệ Từ         
                        NT. Thích nữ Như Châu                    NS. Thích nữ Hòa Liên
 
Các Tiểu ban:
1. Tiểu ban Nội dung:        
                                    HT. Thích Thiện Pháp                     HT. Thích Minh Hiền
                                    TT. Thích Đức Thiện                       TT. Thích Thiện Thống
                                    HT. Thích Huệ Thông                      TT. Thích Quang Thạnh    
                                    TT. Thích Thiện Quý                        ĐĐ. Thích Thiện Châu       
2. Tiểu ban Nghi lễ:           
                                    HT. Thích Huệ Minh                         HT. Thích Giác Liêm
                                    TT. Thích Lệ Trang                          TT. Thích Quảng Chơn
3. Tiểu ban Tiếp tân:          
                                    HT. Thích Thiện Tánh                    HT. Thích Thiện Tâm
                                    HT. Thích Huệ Minh                       HT. Thích Huệ Trí   
                                    HT.  Thích Huệ Thông                    HT. Danh Lung
                                    HT. Thích Thiện Đức                      HT. Thích Thanh Hùng
                                    HT. Thích Giác Liêm                       HT. Thích Hiển Đức
                                    HT. Thích Thiện Bảo                       HT. Thích Tịnh Thành
                                    TT. Thích Thanh Phong                  TT. Thích Nhật Từ
                                    TT. Thích Tâm Chơn                       TT. Thích Nhựt Hỷ
                                    TT. Thích Giác Hiệp                         TT. Thích Đạo Phước
                                    ĐĐ. Thích Trí Thọ                            ĐĐ. Thích Thiện Bửu         
                                    NT. Thích nữ Huệ Từ                       NT. Thích nữ Huệ Hương
                                    NT. Thích nữ Từ Nhẫn                     NT. Thích nữ Như Thảo    
4. Tiểu ban Xướng ngôn:  
                                    HT. Thích Tấn Đạt                           TT. Thích Trí Chơn
                                    ĐĐ. Thích Thiện Châu                    ĐĐ. Thích Minh Duyên     
5. Tiểu ban Ký sổ tang:      
                                    TT. Thích Minh Thiện                    TT. Thích Trung San
                                    ĐĐ. Thích Nhuận Thuận                ĐĐ. Thích Minh Trí
6. Tiểu ban Hiếu đồ:           
                                    HT. Thích Minh Hiền                      HT. Thích Tịnh Thành
                                    TT. Thích Phước Nguyên               ĐĐ. Thích Minh Nghĩa
7. Tiểu ban Cung nghinh: 
                                    ĐĐ. Thích Minh Mẫn                      ĐĐ. Thích Chơn Tánh
                                    ĐĐ. Thích Thiện Hiền                     ĐĐ. Thích Thanh Luân
8. Tiểu ban Trần thiết:      
                                    HT. Thích Huệ Văn                          HT. Thích Hiển Đức
                                    TT. Thích Giác Trí                            ĐĐ. Thích Huệ Định
                                    ĐĐ. Thích Trí Thuận                       NS. Thích nữ Lệ Thuận      
9. Tiểu ban Thông tin - Báo chí:  
                                    TT. Thích Minh Nhẫn                     ĐĐ. Châu Hoài Thái
                                    ĐĐ. Thích Tâm Hải                        ĐĐ. Thích An Đạt               
                                    ĐĐ. Thích Minh Ân                                               
10. Tiểu ban Quay phim - Nhiếp ảnh:     
                                    TT. Thích Nhật Từ                           TT. Thích Minh Nhẫn
11. Tiểu ban Tiếp lễ:          
                                    ĐĐ. Thích Thiện Chơn                    ĐĐ. Thích Minh Trí
                                    NS. Thích nữ Như Thiện                 NS. Thích nữ Viên Hạnh    
12. Tiểu ban Âm thanh - Ánh sáng:        
                                    ĐĐ. Thích Trí Thừa                         ĐĐ. Thích Thiện Minh
13. Tiểu ban Hầu Kim quan:         
                                    TT. Thích Minh Thành                   ĐĐ. Thích Quảng Hiếu
                                    Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh
 
14. Tiểu ban Hương đăng - Chung cổ:   
                                    ĐĐ. Thích Chơn Phát                      ĐĐ. Thích Nhuận Đức       
15. Tiểu ban Trai soạn:     
                                    NS. Thích nữ Nhựt Thành              SC. Thích nữ Như Phước
                                    SC. Thích nữ Như Ngọc                  Phật tử Diệu Hoa
16. Tiểu ban Hành đường:
                                    ĐĐ. Thích Trí Anh                           ĐĐ. Thích Minh Thông
17. Tiểu ban Thị giả:         
                                    ĐĐ. Thích Thiện Ân                        ĐĐ. Thích Đồng Hạnh
                                    Tăng Ni sinh Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3
18. Tiểu ban Trà nước:     
                                    Phật tử chùa Hưng Phước
19. Tiểu ban Liên lạc:        
                                    TT. Thích Tâm Chơn                       TT. Thích Phước Triều
                                    ĐĐ. Thích Vạn Thiện                      ĐĐ. Thích Thiện Tài
                                    ĐĐ. Thích Trí Toàn
20. Tiểu ban Trật tự:         
                                    TT. Thích Hiển Chơn                      ĐĐ. Thích Thiện Thật
                                    ĐĐ. Thích Thiện An                        ĐĐ. Thích Tịnh Giác           
                                    PT. Đức Trang
21. Tiểu ban Giữ xe:          
                                    Đội dân phòng phường 11
22. Tiểu ban Vận chuyển: 
                                    ĐĐ. Thích Minh Thọ           ĐĐ. Thích Trí Huệ
23. Tiểu ban Thủ khố:       
                                    ĐĐ. Thích Thiện Tâm
24. Tiểu ban Y tế:   
                                    Phòng khám Đa khoa Trọng Nghĩa Quận 5.
                                                           
 
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt