Thứ Năm 10/09/2015

60 Năm ngày thành lập ban Tôn giáo Chính phủ

60 Năm ngày thành lập ban Tôn giáo Chính phủ, ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo
(02/08/1955-02/08/2015)