05:12 | 12/02/2018

Quyết định thành lập BTS Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2017-2022)

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành công văn số 051/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 02 năm 2018 về việc Quyết định thành lập Ban Trị sự Lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2017-2022) do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------
Số : 051/QĐ.HĐTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018
 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên
Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)
 
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
 
-   Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-   Căn cứ biên bản số 017/BB.HĐTS ngày 10/01/2018 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
-   Căn cứ công văn số 489/UBND-KGVX ngày 26/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2017 - 2022), gồm 22 thành viên do Hòa thượng Thích Đồng Tiến đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên (có thời hạn). (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Hòa thượng Thích Đồng Tiến cùng các thành viên Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên có trách nhiệm điều hành tất cả mọi hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Phú Yên theo Hiến chương GHPGVN và tiến hành công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận,
UBMTTQ, BTG, CA tỉnh Phú Yên 
"để biết”                     
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ LÂM THỜI
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ VII (2017 - 2022)

 
STT CHỨC DANH PHÁP DANH ĐƠN VỊ
1 Trưởng ban (có thời hạn) HT. Thích Đồng Tiến Thị xã Sông Cầu
2 Phó Trưởng ban (Xử lý Thường vụ) ĐĐ. Thích Nguyên Minh Huyện Đông Hoà
3 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Chúc Phát Huyện Tuy An
4 Phó Trưởng ban HT. Thích Giác Thuận TP. Tuy Hoà
5 Phó Trưởng ban TT. Thích Thông Hoà TP. Tuy Hoà
6 Phó Thư ký ĐĐ. Thích Chúc Phát TP. Tuy Hoà
7 Uỷ viên TT. Thích Quang Giải Huyện Tuy An
8 Uỷ viên ĐĐ. Thích Nguyên Nhã Huyện Tây Hoà
9 Uỷ viên ĐĐ. Thích Quảng Tế TP. Tuy Hoà
10 Uỷ viên ĐĐ. Thích Nguyên Giáo TP. Tuy Hoà
11 Uỷ viên ĐĐ. Thích Quảng Huy Huyện Phú Hoà
12 Uỷ viên ĐĐ. Thích Quảng Hội Huyện Tây Hoà
13 Uỷ viên ĐĐ. Thích Nguyên Tân Huyện Sơn Hoà
14 Uỷ viên ĐĐ. Thích Nguyên Tín Huyện Sông Hinh
15 Uỷ viên ĐĐ. Thích Nguyên Hoà Thị xã Sông Cầu
16 Uỷ viên ĐĐ. Thích Quảng Thứ Huyện Đồng Xuân
17 Uỷ viên ĐĐ. Thích Quảng Phục Huyện Phú Hoà
18 Trưởng Phân ban Ni giới Sư cô Thích Nữ Diệu Thông TP. Tuy Hoà
19 Uỷ viên Sư cô Thích Nữ Quảng Toàn TP. Tuy Hoà
20 Uỷ viên Sư cô Thích Nữ Tâm Thanh TP. Tuy Hoà
21 Uỷ viên Sư cô Thích Nữ Nguyên Dung Huyện Phú Hoà
22 Uỷ viên Cư sĩ Quảng Duyên 
(Đoàn Phước Thuận)
TP. Tuy Hoà
 
                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt