08:03 | 28/07/2016

Thông báo: Tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VII

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kết hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VII tại tỉnh Hậu Giang.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------------- 
Số :  251  /TB.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
--------------------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER LẦN THỨ VII
 
Kính gửi: - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
      - Chư Tôn đức giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kết hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VII tại tỉnh Hậu Giang. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xin thông báo đến Quý Ban và chư Tôn đức giáo phẩm Phật giáo Namtông Khmer một số công tác như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:
+ Thời gian: Ngày 07, 08 tháng 9 năm 2016
+ Địa điểm Hội nghị: Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.       
    
2. Thành phần tham dự:
A. Đại biểu Phật giáo: (dự kiến 250 đại biểu), gồm:
+ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer 14 tỉnh, thành phố.
+ Đại biểu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt.
+ Đại biểu đại diện Phật giáo Namtông Kinh.

B. Đại biểu Nhà nước: (Do Ban Tôn giáo Chính phủ mời)
+ Ban Tôn giáo Chính phủ.
+ Đại diện các Cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
+ Đại biểu Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt.

3. Chủ đề Hội nghị: Phật giáo Nam tông Khmer ổn định và phát triển.  

4. Chương trình Hội nghị:
- Ngày 07 tháng 9 năm 2016 :
+ Từ 12giờ00 đến 15giờ00: Đón tiếp Quý Đại biểu tại Nhà khách Hậu Giang.
+ 15giờ30: Hội nghị Họp trù bị (Chư Tôn đức Phật giáo Nam Tông Khmer).
- Ngày 08 tháng 9 năm 2016 :
+ 08giờ00: Khai mạc Hội nghị (có chương trình riêng).

5. Phân bổ Đại biểu:
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu: Mỗi tỉnh 10 đại biểu.
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Trà Vinh 30 đại biểu.
+ Đại biểu PGNT Khmer tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang: Mỗi tỉnh 25 đại biểu.
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang: 15 đại biểu
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Hậu Giang: 15 đại biểu.
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh: Mỗi tỉnh 02 đại biểu.  
+ Đại biểu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer: Mỗi tỉnh 02 đại biểu.
+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Kinh: 05 đại biểu.
+ Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang: 20 đại biểu.

6. Báo cáo và tham luận:
-    Đề nghị Quý Ban Trị sự hỗ trợ Chư Tôn đức phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer lập bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer từ sau Hội nghị chuyên đề lần thứ VI đến nay (2014 - 2016).
-    Đề nghị Chư Tôn Giáo phẩm, chư Tăng Phật giáo Namtông Khmer chuẩn bị bài phát biểu tham luận bằng văn bản, không quá 05 trang đánh máy.
-    Thời gian gởi danh sách đại biểu, báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer tại địa phương, bài phát biểu tham luận về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, chậm nhất ngày 20/8/2016, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: vitinhvp2@yahoo.com để Văn phòng thực hiện Tập Tài liệu Hội nghị được đầy đủ và chính xác. (Đề nghị khi gởi qua Email, sử dụng bảng mã UNICODE và Font chữ Times New Roman). 
 
7. Biện pháp tổ chức:
-    Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang đồng chủ trì Hội nghị.
-    Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tôn giáo Chính phủ (Vụ Phật giáo), Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hậu Giang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức: Đón tiếp đại biểu, trang trí hội trường, ẩm thực, cư trú của đại biểu.
-    Kinh phí Hội nghị do Ban Tôn giáo Chính phủ (Vụ Phật giáo) hỗ trợ.
-    Đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN liên hệ với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành lập danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị theo số lượng ấn định; hỗ trợ kinh phí đưa đón đại biểu địa phương đi tham dự Hội nghị.

Để Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VII được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Quý Ban Trị sự, Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer hoan hỷ thực hiện theo tinh thần thông báo này.  

Trân trọng./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Ban TGCP, Vụ Phật giáo "để b/c”
- Ban Tôn giáo/SNV tỉnh, thành
             "để biết và giúp đỡ”
- Lưu. 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
(đã ký             
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
 

 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt