04:44 | 26/10/2015

Thông tư hướng dẫn thành lập Ban Công tác kiểm tăng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thành lập Ban Công tác kiểm Tăng. Thay mặt Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đã ấn ký thông tư trên.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
Số : 380 /CV. HĐTS
V/v tổ chức Ban công tác kiểm Tăng
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015
 


Kính gửi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Nhằm thực hiện việc chấn chỉnh tệ nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp tại các khu du lịch, các bến xe và các điểm buôn bán v.v…vấn nạn này xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa đến nhiều dư luận tiêu cực trong xã hội.

Để giúp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố triển khai tinh thần Nghị quyết 003/NQ. BTSTW ngày 27/6/2015 của Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015 trong việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh sinh hoạt của Tăng, Ni, tự viện trong cả nước, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị:

1.Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế công tác quản lý Tăng, Ni, tự viện tại địa phương mình và nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp tổ chức thành lập Ban công tác kiểm Tăng với thành phần gồm: Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát.

2.Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, đưa ra kế hoạch, tiêu chí cụ thể trong công tác kiểm Tăng. Cần có sự trao đổi thống nhất với các Hệ phái có truyền thống khất thực để thống nhất phương pháp giải quyết đối với vấn đề nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp.

3.Tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua phương tiện thông tin đại chúng tệ nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an tỉnh, thành phố và công an địa phương để được hỗ trợ khi Ban công tác kiểm Tăng thực thi nhiệm vụ. Đảm bảo đúng theo pháp luật nhà nước.

4.Trong quá trình thực hiện, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thường xuyên có báo cáo và các đề xuất cụ thể về Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự Trung ương để có chỉ đạo kịp thời.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tin tưởng Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức tốt công tác quản lý Tăng sự tại địa phương./.

Trân trọng!
 
Nơi nhận :
- Như trên
- HTCT HĐTS "để b/c”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- UBMTTQVN, BTG các tỉnh, thành
                "để biết”
- Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TƯ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt