06:46 | 08/06/2017

Trung ương Giáo hội gửi điện Phân ưu BTC Tang lễ Đại lão HT DƯƠNG DAL

(chutichghpgvn.vn-thichthiennhon.org) - Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã gửi Điện Phân ưu đến Ban Tổ chức Tang lễ Đại lão Hòa thượng DƯƠNG DAL.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

ĐIỆN PHÂN ƯU
 
Kính gởi:


 
- Chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh
- Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
- Ban Tổ chức Lễ tang

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tin Đại lão Hòa thượng Dương Dal – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên, Trụ trì chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng viên tịch lúc 14 giờ 50 phút ngày 07/6/2017 (nhằm ngày 13/5/Đinh Dậu) tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên.

Sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính phân ưu cùng Chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và Môn đồ Pháp Quyến cố Đại lão Hòa thượng.
 
Ban Thường trực Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất tâm cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu.


 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
      (đã ấn ký)     

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn  
 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt