Thứ Năm 10/09/2015

Lễ công bố quyết định Thành lập giáo hội phật giáo việt nam tỉnh lai Châu

Thành phố Lai Châu, ngày 27/3/2015