08:57 | 06/09/2018

Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký Quyết định số 164/QĐ/HĐTS về việc Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 --------------------------
Số : 164 /QĐ/HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------- 
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
CHO BÁO CHÍ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 
- Căn cứ điều 24, 25 chương V Hiến chương GHPGVN;
- Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ.HĐTS ngày 17/7/2018 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
- Căn cứ tờ trình số 02/18/TTr-BTTTT T.Ư ngày 21/6/2018 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.   

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) gồm có 03 chương, 16 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 (đính kèm Quy chế).

Điều 2: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 4: Các Quy chế trái với Quy chế nầy đều không có giá trị thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thành viên Ban TT HĐTS GHPGVN;
-  BTGCP , Vụ Phật giáo "để biết"
- Ban TTTT T.Ư GHPGVN "để thực hiện"
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH 
  
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt