Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp Chủ