Ban Từ thiện xã hội Trung ương đón nhân quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 -2027)