Chùa Minh Đạo làm lễ quy y Tam Bảo cho thiện nam, tín nữ