Đại hội IX – Ban Tổ chức báo cáo hoàn thiện công tác chuẩn bị