Khai đàn Pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Minh Đạo