Phân Ban Ni giới Trung ương đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)