Trung ương Giáo hội thông báo về hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Kinh Lá Buông”