Trung ương Giáo hội thăm các cơ quan nhà nước CHDCND Lào