Hòa thượng Chủ tịch: Phật giáo Việt – Lào tiếp tục thúc đẩy giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước