Giới thiệu: Tập 4 kỷ yếu “Những hoạt động Phật sự của Hòa Thượng Chủ Tịch”