Hòa thượng Chủ tịch: Tổ sư Thiện Hoa là bậc cao tăng, nhà cải cách Phật giáo lỗi lạc