Ban Hoằng pháp Trung ương đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)