Chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo Đồng Tháp đón nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm