Bảo tồn di sản Kinh Lá Buông là tri ân tiền nhân và trách nhiệm với thế hệ sau