Chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo Tiền Giang đón nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm