Tông môn Thiên Thai họp mặt truyền thống, khánh chúc chư Hòa thượng Chứng minh