Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng điều hành HVPGVN tại Huế khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch