Chư Tăng Phật giáo quận 3 tác pháp Tự tứ, khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch