Chủ tịch Hội Phật giáo Tịnh độ Hàn Quốc vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn