Cựu Tăng Ni sinh Trung cấp Phật học TP.HCM khóa I – 1989 họp mặt và khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn