Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tưởng niệm húy kỵ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ