Đạo tràng chùa Minh Đạo họp mặt truyền thống và khánh tuế Hòa thượng Tôn sư