DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2568 – DL.2024 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN