Phật giáo Đồng Nai trang nghiêm diễn ra Đại Giới đàn Đạt Thanh Pl. 2567