Hoà Thượng Chủ tịch chứng minh, giáo giới đến chư hành giả hạ trường Thiền viện Quảng Đức và Phật giáo Quận 3