Chùa Quốc Ân Khải Tường tác pháp an cư Kiết hạ Pl.2568