Trang nghiêm tưởng niệm 61 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân