Hòa thượng Chủ tịch trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến Tăng Ni Quận 3