Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn Đầu Hoà thượng Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI