Hội nghị cuối nhiệm kỳ VIII của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh