Khoá lễ kỳ quốc thái dân an tại chùa Minh Đạo và Quốc Ân Khải Tường