Hòa thượng Chủ tịch chứng minh Pháp hội Dược Sư Phật giáo Quận 3