Hòa Thượng Chủ tịch huấn từ tại Lễ tạ đàn Pháp hội Dược Sư Phật giáo Quận 3