Trang nghiêm Lễ truy niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu