Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu