Lễ tạ pháp và dâng y mùa Vu lan báo hiếu PL.2567 tại Thiền viện Quảng Đức