Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế – Tài chánh Trung ương đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 -2027)