Phật giáo Quận 3 khánh chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn