Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ Tịch thăm và khuyến tấn Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương