Tưởng niệm lần thứ 48 Hòa thượng Minh Trực tại tổ đình Phật Bửu