Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chức sắc lãnh đạo các tôn giáo