Hòa thượng Chủ tịch giáo giới Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ trong mùa An cư Kiết hạ PL.2568